Kuilil 40 Film Tablet
FORMÜLÜ
Her kaplanmış tablette,

Aktif Maddeler:
200 mg Fenprobamat
200 mg Parasetamol

Boyar Maddeler:
Eritrosin, Titanyum dioksit, Indigocarmine, FD&C
Blue No 2, Quinoline yellow


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
- FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ :
Fenprobamat sedatif etkisi hafif olan bir kas gevşeticidir. Miyorelaksan etkisi merkezi sinir
sistemi yolu iledir. Beyin sapı ve medulla spinalis’de nöronlar arasıoluşan polisinaptik refleksleri inhibe eder. Kas tonusu artışına vekramplara bağlı ağrılarda etkilidir. Parasetamol etkili bir analjezikve antipiretiktir.


- FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLER :
Fenprobamat karaciğerde oksidatif biyotransformasyonla benzoik asidedönüşür, hippurik asid şeklinde % 67 oranında idrarla atılır.Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 8 saattir. Parasetamolün etkisiçabuk başlar. Alınan dozun %85’i konjüge halde idrarla atılır.


ENDİKASYONLARI
Kas spazmının neden olduğu ağrılı durumlarda spazmın giderilmesi ve ağrının hafifletilmesi amacıyla kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI
Gebelerde ve emzirenlerde, myasthenia gravis’de kontrendikedir.Parasetamol ağır böbrek ve karaciğer yetersizliğinde verilmemelidir.Genetik kökenli glukoz-6 fosfat dehidrojenaz eksikliğindekontrendikedir.


UYARILAR / ÖNLEMLER
Gebelik kategorisi fenprobamat için D, parasetamol için C’ dir.

Gebelerde, çocuk emzirenlerde, çocuklarda, myasthenia gravis’dekullanılmamalıdır. Ayrıca fiziksel ve mental performansıazaltabileceğinden, araba kullananlar ile yüksekte ve hassas işlerdeçalışanlarda kullanılmamalıdır.

Kuilil® anemi, akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Ağrılı durumlarda hekime danışmadan 10 günden fazla kullanılmamalıdır.Karaciğer nekrozu parasetamol’un aşırı dozunda ortaya çıkan doza bağlıbir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleriyükselebilir. Protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlardozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. Bir seferde10 g’ın üzerinde parasetamol alınması durumunda toksisite görülmesimuhtemeldir.

Kuilil® alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları vepsikotropik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında santral depresan etkiartabilir.

Mutad dozda uzun süreli veya yüksek dozda kısa süreli kullanımında bağımlılık yapabileceği riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Yüksek dozda barbiturat aşırı dozuna bağlı semptomlara benzer belirtilere yol açabilir.


YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Kuilil ® ’e tolerans iyidir. Fenprobamat’a bağlı olarak uyuklama,yorgunluk, halsizlik, parestezi yapabilir. Ayrıca nadiren, bulantı,kusma, ishal, baş ağrısı, anksiyete, baş dönmesi, ataksi ve görmebozukluğu gibi yan etkiler de görülebilir. Alerjik deri reaksiyonlarıçok seyrektir, ilacın kesilmesi ile geçer. Parasetamol’e bağlıagranülositoz, trombositopeni, lökopeni görülebilir. Aşırı dozdakaraciğer nekrozuna yol açabilir.


İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Karaciğer enzimlerinin sentezini artıran ilaçların (fenobarbital,fenitoin, glutetimid karbamazepin, rifampisin), parasetamol ilebirlikte kullanılması sonucu parasetamol’ün toksik metabolitleri artar.Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Oral antikoagülanlarla birlikteuzun süre kullanılması sakıncalıdır.

Parasetamol, zidovudin’in hematolojik toksisitesini artırabilir.
Parasetamol ile birlikte kloramfenikol uygulanması, kloramfenikolunserum seviyesini yükseltebilir. Oral kontraseptifler parasetamol’unhepatik metabolizmasını etkiler, klirensini artırır, eliminasyon yarıömrünü azaltır.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; erişkinleregünde 3 defa 2 adet verilir. Film tabletler tok karnına alınır. Ağrınınfazla olduğu vakalarda 4x2 tablet verilir. İdame dozu 3x1 tablettir.


DOZ AŞIMI VE TEDAVİ
Parasetamol aşırı dozuna bağlı ilk belirtiler bulantı, kusma ve karınağrısıdır. Doza bağlı karaciğer nekrozu, en ciddi toksik etkidir.Böbrek tübüllerinde akut nekroz, hipoglisemik koma ve trombositopeni degörülebilir.

Yanlışlıkla çok miktarda (20 tabletten fazla) Kuilil ® alınmışsa ilk4-6 saat içinde mide yıkanır veya hasta kusturulur. Parasetamol serumdüzeyi tayin edilir, karaciğer fonksiyon testleri yapılır.

Parasetamol’un antidotu olan N-asetil-sistein, zehirlenmenin ilk 10-24saati içerisinde intravenöz veya oral yoldan uygulanır. İntravenözuygulamada N-asetil-sistein, aşağıdaki dozaj şemasına göre verilebilir:
Başlangıçta N-asetil-sistein erişkinlere 150 mg/kg vücut ağırlığıhesabıyla 200 ml %5’lik glukoz çözeltisi içerisinde %20’lik solüsyonhalinde 15 dakika süreyle İ.V. infüzyon; daha sonra 50 mg/kg vücutağırlığı hesabıyla 500 ml % 5’lik glukoz çözeltisi içerisinde 4 saatzarfında İ.V. infüzyon; sonra 100 mg/kg vücut ağırlığı hesabıyla 1000ml %5’lik glukoz çözeltisi içerisinde 16 saat zarfında İ.V. infüzyonlauygulanır. Oral uygulamada N-asetil-sistein başlangıçta % 5 likçözelti halinde 140 mg/kg dozda, daha sonra her dört saatte bir olmaküzere 70 mg/kg dozunda toplam 17 doz halinde verilir. Peritonealdiyaliz etkisizdir. Hemodiyaliz, hemoperfüzyon yapılabilir.